O NAS

Poznaj nas i naszą misję

Olga Pajewska

Prezes Zarządu

Olga Pajewska (ur. 1992) jest aktywistką i działaczką społeczną, pedagogiem, socjoterapeutą i Trenerem TUS. Jest absolwentką Wydziału Nauk Społecznych, ukończyła resocjalizację a później pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Gdańskim. Studia uzupełniła podyplomówką z zakresu Socjoterapii i pracy z grupą. Skończyła liczne kursy i szkolenia m. in. Pomorską Szkołę Animatorów oraz Trening Umiejętności Społecznej.

 

Od 2018 roku pełni funkcję kierownika Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Jasnej Gwiazdy w Gdyni. Wcześniej pracowała w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i placówkach wsparcia dziennego na terenie Trójmiasta, nauczała w szkołach policealnych i prowadziła szkolenia unijne w ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym.

W styczniu 2020 roku założyła Fundację Młodorośli a w marcu - Trójmiejską grupę "Widzialna Ręka". I wtedy wszystko się zmieniło...

1.

Szeroko rozumiana pomoc społeczna, w szczególności poprzez uczestnictwo w systemie wspierania rodziny i pieczy instytucjonalnej;

2.

Ochrona dzieci i dorosłych przed przemocą fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną oraz przez zaniedbanie

3.

Pomoc rodzinom i dzieciom w sytuacjach kryzysowych, trudnych sytuacjach życiowych oraz wspieranie rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych;

4.

Działalność na rzecz ochrony praw dziecka i człowieka, ich upowszechniania i przestrzegania;

5.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomoc osobom, których problemy te dotyczą;

6.

Wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży a także ich rodzin

7.

Tworzenie miejsc pracy w sektorze pomocy społecznej

nasze
cele

O nas

Jesteśmy niezależną i apolityczną organizacją, która zaczęła działalność na początku 2020 roku. Fundacja Młodorośli swoją nazwę zawdzięcza ludziom, których najczęściej obejmuje swoją opieką - młodym wchodzącym w dorosłość. Fundatorem jest Olga Pajewska, aktywistka i działaczka społeczna, pedagog i socjoterapeuta, która od początku kieruje pracami fundacji.  

Nasza misja

Naszą misją jest upowszechnianie pedagogiki serca oraz znaczenia relacji w pracy wychowawczej.

Sposoby działania

Fundacja realizuje cele statutowe za pomocą:
1)    działalności informacyjnej;
2)    prowadzenia działalności gospodarczej;
3)    organizacji praktyk i staży zawodowych;
4)    aplikowania o fundusze i dotacje pomocowe na wsparcie celów statutowych Fundacji;
5)    organizacji szkoleń, kursów, warsztatów i konferencji;
6)    prowadzenia stron internetowych oraz kont na portalach społecznościowych;
7)    organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczo- wychowawczej, edukacyjnej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej i poradnictwa
8)    wspieranie rodzin  i dzieci wymagających szczególnej opieki i pomocy, wymagających wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej, zagrożonych kryzysem i znajdujących się w kryzysie;
9)    organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, imprez i wydarzeń;
10)    tworzenie i stosowanie metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem i niedostosowaniem społecznym
11)    organizację szkoleń, warsztatów i konferencji,
12)    prowadzenie kampanii społecznych oraz działalności informacyjnej
13)    współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego;

M. Kundera
N. Gaiman
M. Musierowicz
E. Schmitt
T. Pratchett
S. Lec

Skontaktuj się z nami

Fundacja Młodorośli

ul. Lirowa 17, 80-298 Gdańsk

biuro@fundacjamlodorosli.pl